📞 વોડાફોન આઇડિયા કસ્ટમર કેર નંબર | Vi Customer Care Number

Vi ઓફિસ સરનામું :

વોડાફોન આઇડિયા લિમિટેડ,

આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ અને વોડાફોન પાર્ટનરશીપ,

બિરલા ચેનચ્યુરીયન, ૧૦મો માળ, પ્લોટ નં. ૭૯૪, બી વિંગ, પાંડુરંગ બધકર મર્ગ,

વોર્લી, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૩૦


Vi રજીસ્ટર સરનામું :


વોડાફોન આઇડિયા લિમિટેડ,

આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ અને વોડાફોન પાર્ટનરશીપ,

સુમન ટાવર, પ્લોટ નં. ૧૮, સેકટર નં.૧૧, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૧

કોન્ટેક્ટ નંબર : +૯૧ ૭૯ ૬૬૭૧ ૪૦૦૦


વોડાફોન આઇડિયા કસ્ટમર કેર નંબર, વીઆઈ કસ્ટમર કેર નંબર, vi customer care number, customer care number


વોડાફોન આઇડિયા કસ્ટમર કેર નંબર | Vi Customer Care Number


  • હવે તમે વોડાફોન આઇડિયા ને કસ્ટમર કેર તરીકે વોટ્સએપ પર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો.
  • વોટ્સએપ પર તમને ૨૪/૭ સુવિધા મળે છે.
  • ત્યાં તમે તમારા નંબર નું રિચાર્જ અને બિલ પેમેન્ટ તુરંત કરી શકો છો.
  • ૨૪/૭ સપોર્ટ વોટ્સએપ નંબર - ૯૬૫૪૨ ૯૭૦૦૦
  • Vi Official Website : Vi™

Post a Comment

Previous Post Next Post