પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના (PMJJBY) ની માહિતી (ડોક્યુમેન્ટ, લાભ, ક્યાં અરજી કરવી) : Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

અહીંયાં આપને પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના યોજના અંતર્ગત સંંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે, જેમકે પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના માટે કોને-કોને લાભ મળશે, કેટલો લાભ મળશે, ક્યાં અરજી કરવી, ક્યા-ક્યા પુરાવાઓ જોઈએ.


PMJJBY, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, PMJJBY Documents, પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના, યોજનાઓ, સરકારી યોજવાઓ

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના (PMJJBY) ની સંંપૂર્ણ માહિતી (ડોક્યુમેન્ટ, લાભ, ક્યાં અરજી કરવી) : Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana All Details


પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજનાનો લાભ કોને મળે


 • દરેક વ્યક્તિ જે બચત ખાતું ધરાવનારા છે જેની ઉંમર ૧૮ વર્ષથી ૫૦ વર્ષ સુધીની હોય.
 • વાર્ષિક પ્રીમિયમ રૂપિયા ૩૩૦/- ઓટો ડેબિટ સુવિધા દ્વારા.
 • એકવાર એન્ટ્રી થઈ જાય પછી ૫૫ વર્ષ સુધી રીન્યુ થઈ શકે છે.


પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના માટે કેટલો લાભ મળે Benefit Of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)


 • આકસ્મિક મૃત્યુ અથવા કુદરતી મૃત્યુના સંજોગોમાં વારસદારને રૂપિયા ૨ લાખ (બે લાખ) વિમાની રકમ મળે.


પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના માટે ક્યાં અરજી કરવી : How To Apply For Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)


 • જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો
 • ખાનગી બેંકો
 • ગ્રામિણ બેંક
 • સહકારી બેંક


પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજનાની કેટલીક શરતો : Terms And Conditions Of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)


 • પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજનામાં એક વખત ફોર્મ ભરી ઓટો ડેબિટ સુવિધા હોવાથી ઓટો ડેબિટ સમયે (સામાન્ય રીતે મે મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં) બચત ખાતામાં પૂરતું બેલેન્સ હોવું જરૂરી છે.
 • પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજનાની મુદત ૧ જૂનથી ૩૧ મે.


પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના માટે ક્યા-ક્યા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ : Required Documents For Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)


 • બેંકની બચત ખાતાની (Saving Account) પાસબુક.


પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના ક્લેઇમ માટે જરૂરી પુરાવા : Required Claim Documents For Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)


 • મરણ નોંધનું પ્રમાણપત્ર
 • વારસદાર નું ફોટાવાળું ઓળખકાર્ડ
 • રહેઠાણનો પુરાવો

Post a Comment

Previous Post Next Post