🔮 12 રાશિઓના નામ, અક્ષર | 12 Rashi Name in Gujarati

Rashi Name Gujarati : આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે તેમાં ખાસ કરીને હિન્દુ ધર્મમાં જ્યોતિષ વિદ્યામાં ખૂબ જ માનવામાં આવે છે. રાશિ (Rashi) પરથી જ વ્યક્તિઓના નામ રાખવામાં આવે છે. જ્યોતિષ વિદ્યા પ્રમાણે રાશિનું ઘણું મહત્વ હોય છે.


rashi names, rashi na name, rashi name list, rashi names in gujarati, gujarati rashi, 12 rashi, rashi letter, rashi akshar, gujarati rashi names, રાશિના નામ, રાશિના અક્ષર


દરેક વ્યક્તિ નું નામ તેના પહેલા અક્ષર પર નિર્ભર હોય છે અને તે રાશિઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.


જ્યોતિષ વિદ્યા પ્રમાણે કુલ ૧૨ રાશિ હોય છે અને આ રાશિઓ ચાર તત્વો ની બનેલી હોય છે જેમ કે વાયુ, અગ્નિ, પૃથ્વી અને જળ.


{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}


12 રાશિ ના નામ | Rashi Name in Gujarati


આ પોસ્ટ માં રાશિઓની ટૂંકમાં માહિતી, તેની સંજ્ઞા અને રાશિના અક્ષર સહિત આપવામાં આવી છે, એ પણ સંપૂર્ણ આપણી માતૃભાષા માં જેથી કરીને આપણે તેને સરળતાથી સમજી શકીએ.


રાશિના નામ અને તેના અક્ષર | Rashi Letters in Gujarati


મેષ રાશિ અને અક્ષર (Mesh Rashi & Letters in Gujarati)


મેષ રાશિ, mesh rashi, mesh rashi in gujarati, aries rashi, mesh rashi names, mesh rashi letter, mesh rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati


મેષ રાશિ નું ચિહ્ન એક ઘેટાં નું છે. મંગળ ગ્રહ ને મેષ રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. મેષ રાશિમાં અગ્નિ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ ચૂ, ચે, ચો, લા, લી, લૂ, લે, લો, આ, પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની મેષ રાશિ હોય છે. મેષ રાશિમાં (અ, લ, ઈ) આ ત્રણ અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


મેષ રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । મેષ રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । અ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । લ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઈ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

મેષ રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । મેષ રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । અ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । લ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઈ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામવૃષભ રાશિ અને અક્ષર (Vrushabh Rashi & Letters in Gujarati)


વૃષભ રાશિ, vrushabh rashi, vrushabh rashi in gujarati, vrushabh rashi names, vrushabh rashi letter, vrushabh rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

વૃષભ રાશિ નું ચિહ્ન એક બળદ છે. શુક્ર ગ્રહ ને વૃષભ રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. વૃષભ રાશિમાં પૃથ્વી એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ ઇ, ઉ, ઓ, વા, વી, વૂ, વે, વો, પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની વૃષભ રાશિ હોય છે. વૃષભ રાશિમાં (બ, વ, ઉ) આ ત્રણ અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


વૃષભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । વૃષભ રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । બ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । વ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઉ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

વૃષભ રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । વૃષભ રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । બ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । વ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઉ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામમિથુન રાશિ અને અક્ષર (Mithun Rashi & Letters in Gujarati)


મિથુન રાશિ, mithun rashi, mithun rashi in gujarati, mithun rashi names, mithun rashi letter, mithun rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

મિથુન રાશિ નું ચિહ્ન એક નર અને નારીનું છે. બુધ ગ્રહ ને મિથુન રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. મિથુન રાશિમાં વાયુ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ કા, કી, કૂ, ઘ, ડ, છ, કે, કો, હ પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની મિથુન રાશિ હોય છે. મિથુન રાશિમાં (ક, છ, ઘ) આ ત્રણ અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


મિથુન રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । મિથુન રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ક અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । છ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઘ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

મિથુન રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । મિથુન રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ક અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । છ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઘ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામકર્ક રાશિ અને અક્ષર (Kark Rashi & Letters in Gujarati)


કર્ક રાશિ, kark rashi, kark rashi in gujarati, kark rashi names, kark rashi letter, kark rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

કર્ક રાશિ નું ચિહ્ન એક કરચલો છે. ચંદ્રમાં ને કર્ક રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. કર્ક રાશિમાં જળ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ હી, હૂ, હે, હો, ડા, ડૂ, ડી, ડે, ડો પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની કર્ક રાશિ હોય છે. કર્ક રાશિમાં (ડ, હ) આ બે અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


કર્ક રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । કર્ક રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ડ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । હ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

કર્ક રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । કર્ક રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ડ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । હ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામસિંહ રાશિ અને અક્ષર (Sinh Rashi & Letters in Gujarati)


સિંહ રાશિ, sinh rashi, sinh rashi in gujarati, sinh rashi names, sinh rashi letter, sinh rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

સિંહ રાશિ નું ચિહ્ન એક સિંહ છે. સૂર્ય ને સિંહ રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. સિંહ રાશિમાં અગ્નિ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ મેં, મા, મી, મૂ, મે, મો, ટા, ટી, ટૂ, ટે પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની સિંહ રાશિ હોય છે. સિંહ રાશિમાં (મ, ટ) આ બે અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


સિંહ રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । સિંહ રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । મ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ટ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

સિંહ રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । સિંહ રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । મ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ટ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામકન્યા રાશિ અને અક્ષર (Kanya Rashi & Letters in Gujarati)


કન્યા રાશિ, kanya rashi, kanya rashi in gujarati, kanya rashi names, kanya rashi letter, kanya rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

કન્યા રાશિ નું ચિહ્ન એક નારીનું છે. બુધ ગ્રહ ને કન્યા રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. કન્યા રાશિમાં પૃથ્વી એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ ઢો, પા, પી, પૂ, ષ, ણ, ઠ, પે, પો, પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની કન્યા રાશિ હોય છે. કન્યા રાશિમાં (પ,ઠ,ણ) આ ત્રણ અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


કન્યા રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । કન્યા રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । પ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઠ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ણ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

કન્યા રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । કન્યા રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । પ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઠ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ણ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ

 


તુલા રાશિ અને અક્ષર (Tula Rashi & Letters in Gujarati)


તુલા રાશિ, tula rashi, tula rashi in gujarati, tula rashi names, tula rashi letter, tula rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

તુલા રાશિ નું ચિહ્ન એક નર પોતાની હાથમાં ત્રાજવું પકડ્યું હોય તેવું છે. શુક્ર ગ્રહ ને તુલા રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. તુલા રાશિમાં વાયુ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ રા, રી, રુ, રે, રો, તા, તી, તૂ, તે પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની તુલા રાશિ હોય છે. તુલા રાશિમાં (ર,ત) આ બે અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


તુલા રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । તુલા રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ર અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ત અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

આ જુઓ । ત્ર અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

તુલા રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । તુલા રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ર અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ત અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ

આ જુઓ । ત્ર અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામવૃશ્ચિક રાશિ અને અક્ષર (Vrushik Rashi & Letters in Gujarati)


વૃશ્ચિક રાશિ, vrushik rashi, vrushchik rashi in gujarati, vrushik rashi names, vrushik rashi letter, vrushik rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

વૃશ્ચિક રાશિ નું ચિહ્ન વીંછી છે. મંગળ ગ્રહ ને વૃશ્ર્વિક રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. વૃશ્ચિક રાશિમાં જળ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ તો, ના, ની, નૂ, ને, નો, યા, યી, યૂ  પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની વૃશ્ચિક રાશિ હોય છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં (ન,ય) આ બે અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


વૃશ્ચિક રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । વૃશ્ચિક રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ન અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ય અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

વૃશ્ચિક રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । વૃશ્ચિક રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ન અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ય અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામધન રાશિ અને અક્ષર (Dhan Rashi & Letters in Gujarati)


ધન રાશિ, dhan rashi, dhanu rashi in gujarati, dhan rashi names, dhan rashi letter, dhan rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

ધન રાશિ નું ચિહ્ન એક નરના હાથમાં ધનુષ હોય તેવું છે. ગુરુ ગ્રહ ને ધન રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. ધન રાશિમાં અગ્નિ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ યે, યો, ભા, ભી, ભૂ, ભે, ધા, ફા, ઢા પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની ધન રાશિ હોય છે. ધન રાશિમાં (ભ, ધ, ફ, ઢ) આ ચાર અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


ધન રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । ધન રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ભ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ધ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ફ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઢ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

ધન રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । ધન રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ભ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ધ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ફ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઢ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામમકર રાશિ અને અક્ષર (Makar Rashi & Letters in Gujarati)


મકર રાશિ, makar rashi, makar rashi in gujarati, makar rashi names, makar rashi letter, makar rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

મકર રાશિ નું ચિહ્ન એક હરણ નું મોઢું છે. શનિ ગ્રહ ને મકર રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. મકર રાશિમાં પૃથ્વી એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ ભો, જા, જી, ખી, ખૂ, ખે, ખો, ગા, ગી પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની મકર રાશિ હોય છે. મકર રાશિમાં (ખ, જ) આ બે અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


મકર રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । મકર રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ખ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । જ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

મકર રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । મકર રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ખ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । જ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામકુંભ રાશિ અને અક્ષર (Kumbh Rashi & Letters in Gujarati)


કુંભ રાશિ, kumbh rashi, kumbh rashi in gujarati, kumbh rashi names, kumbh rashi letter, kumbh rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

કુંભ રાશિ નું ચિહ્ન એક નર ના ખભા પર કળશ હોય છે. શનિ ગ્રહ ને કુંભ રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. કુંભ રાશિમાં વાયુ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ ગૂ, ગે, ગો, સા, સી, સૂ, સે, સો, દા પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની કુંભ રાશિ હોય છે. કુંભ રાશિમાં (ગ, શ, સ, ષ) આ ત્રણ અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


કુંભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । કુંભ રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ગ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । શ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । સ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ષ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

આ જુઓ । શ્રી અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

કુંભ રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । કુંભ રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ગ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । શ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । સ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ષ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ

આ જુઓ । શ્રી અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામમીન રાશિ અને અક્ષર (Meen Rashi & Letters in Gujarati)


મીન રાશિ, meen rashi, min rashi in gujarati, meen rashi names, meen rashi letter, meen rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

મીન રાશિ નું ચિહ્ન બે માછલીઓનું છે. બૃહ્સપતી ને મીન રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. મીન રાશિમાં જળ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ દી, દૂ, થ, જ્ઞ, ત્ર, દે, દો, ચા, ચી પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની મીન રાશિ હોય છે. મીન રાશિમાં (દ, ચ, ઝ, થ) આ ચાર અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


મીન રાશિ પરથી છોકરાના નામ


આ જુઓ । મીન રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । દ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ચ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઝ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । થ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

મીન રાશિ પરથી છોકરીના નામ


આ જુઓ । મીન રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । દ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ચ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઝ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । થ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામConclusion


મિત્રો તો આ હતી સંપૂર્ણ માહિતી રાશિઓની તેની સંજ્ઞા સહિત તેમજ આ બધી રાશિઓનો ઉપયોગ ત્યારે જ કરવામાં આવે છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ નું નામ ગ્રહ અને નક્ષત્ર જોઈને રાખવાનું હોય છે, આ બધી રાશિઓ પરથી વ્યક્તિ નું ચરિત્ર અને સ્વભાવ કેવો હોય છે તે પણ જાણી શકાય છે.


રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે.
અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post