12 રાશિઓના નામ | ♈ Rashi Names in Gujarati | Gujarati Rashi

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે તેમાં ખાસ કરીને હિન્દુ ધર્મમાં જ્યોતિષ વિદ્યામાં ખૂબ જ માનવામાં આવે છે. રાશિ (Rashi) પરથી જ વ્યક્તિઓના નામ રાખવામાં આવે છે. જ્યોતિષ વિદ્યા પ્રમાણે રાશિનું ઘણું મહત્વ હોય છે.


rashi names, rashi na name, rashi name list, rashi names in gujarati, gujarati rashi, 12 rashi, rashi letter, rashi akshar, gujarati rashi names, રાશિના નામ, રાશિના અક્ષર


દરેક વ્યક્તિ નું નામ તેના પહેલા અક્ષર પર નિર્ભર હોય છે અને તે રાશિઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.


જ્યોતિષ વિદ્યા પ્રમાણે કુલ ૧૨ રાશિ હોય છે અને આ રાશિઓ ચાર તત્વો ની બનેલી હોય છે જેમ કે વાયુ, અગ્નિ, પૃથ્વી અને જળ.


આ પોસ્ટ માં રાશિઓની ટૂંકમાં માહિતી અને તેની સંજ્ઞા સહિત આપવામાં આવી છે, એ પણ સંપૂર્ણ આપણી માતૃભાષા માં જેથી કરીને આપણે તેને સરળતાથી સમજી શકીએ.


Rashi Names In Gujarati | રાશિઓના નામ


રાશિના નામ અને તેના અક્ષર | Rashi List in Gujarati


૧) મેષ રાશિ (Mesh Rashi in Gujarati)


મેષ રાશિ, mesh rashi, mesh rashi in gujarati, aries rashi, mesh rashi names, mesh rashi letter, mesh rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન એક ઘેટાં નું છે. મંગળ ગ્રહ ને મેષ રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. મેષ રાશિમાં અગ્નિ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ ચૂ, ચે, ચો, લા, લી, લૂ, લે, લો, આ, પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની મેષ રાશિ હોય છે. મેષ રાશિમાં (અ,લ,ઈ) આ ત્રણ અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । મેષ રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । અ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । લ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઈ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । મેષ રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । અ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । લ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઈ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ૨) વૃષભ રાશિ (Vrushabh Rashi in Gujarati)


વૃષભ રાશિ, vrushabh rashi, vrushabh rashi in gujarati, vrushabh rashi names, vrushabh rashi letter, vrushabh rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન એક બળદ છે. શુક્ર ગ્રહ ને વૃષભ રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. વૃષભ રાશિમાં પૃથ્વી એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ ઇ, ઉ, ઓ, વા, વી, વૂ, વે, વો, પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની વૃષભ રાશિ હોય છે. વૃષભ રાશિમાં (બ,વ,ઉ) આ ત્રણ અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । વૃષભ રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । બ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । વ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઉ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । વૃષભ રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । બ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । વ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઉ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ૩) મિથુન રાશિ (Mithun Rashi in Gujarati)


મિથુન રાશિ, mithun rashi, mithun rashi in gujarati, mithun rashi names, mithun rashi letter, mithun rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન એક નર અને નારીનું છે. બુધ ગ્રહ ને મિથુન રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. મિથુન રાશિમાં વાયુ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ કા, કી, કૂ, ઘ, ડ, છ, કે, કો, હ પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની મિથુન રાશિ હોય છે. મિથુન રાશિમાં (ક,છ,ઘ) આ ત્રણ અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । મિથુન રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ક અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । છ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઘ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । મિથુન રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ક અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । છ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઘ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ ૪) કર્ક રાશિ (Kark Rashi in Gujarati)


કર્ક રાશિ, kark rashi, kark rashi in gujarati, kark rashi names, kark rashi letter, kark rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન એક કરચલો છે. ચંદ્રમાં ને કર્ક રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. કર્ક રાશિમાં જળ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ હી, હૂ, હે, હો, ડા, ડૂ, ડી, ડે, ડો પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની કર્ક રાશિ હોય છે. કર્ક રાશિમાં (ડ,હ) આ બે અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । કર્ક રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ડ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । હ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । કર્ક રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ડ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । હ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ૫) સિંહ રાશિ (Sinh Rashi in Gujarati)


સિંહ રાશિ, sinh rashi, sinh rashi in gujarati, sinh rashi names, sinh rashi letter, sinh rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન એક સિંહ છે. સૂર્ય ને સિંહ રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. સિંહ રાશિમાં અગ્નિ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ મેં, મા, મી, મૂ, મે, મો, ટા, ટી, ટૂ, ટે પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની સિંહ રાશિ હોય છે. સિંહ રાશિમાં (મ,ટ) આ બે અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । સિંહ રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । મ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ટ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । સિંહ રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । મ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ટ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ૬) કન્યા રાશિ (Kanya Rashi in Gujarati)


કન્યા રાશિ, kanya rashi, kanya rashi in gujarati, kanya rashi names, kanya rashi letter, kanya rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન એક નારીનું છે. બુધ ગ્રહ ને કન્યા રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. કન્યા રાશિમાં પૃથ્વી એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ ઢો, પા, પી, પૂ, ષ, ણ, ઠ, પે, પો, પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની કન્યા રાશિ હોય છે. કન્યા રાશિમાં (પ,ઠ,ણ) આ ત્રણ અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । કન્યા રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । પ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઠ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ણ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । કન્યા રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । પ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઠ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ણ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ

 


૭) તુલા રાશિ (Tula Rashi in Gujarati)


તુલા રાશિ, tula rashi, tula rashi in gujarati, tula rashi names, tula rashi letter, tula rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન એક નર પોતાની હાથમાં ત્રાજવું પકડ્યું હોય તેવું છે. શુક્ર ગ્રહ ને તુલા રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. તુલા રાશિમાં વાયુ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ રા, રી, રુ, રે, રો, તા, તી, તૂ, તે પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની તુલા રાશિ હોય છે. તુલા રાશિમાં (ર,ત) આ બે અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । તુલા રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ર અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ત અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

આ જુઓ । ત્ર અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । તુલા રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ર અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ત અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ

આ જુઓ । ત્ર અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ૮) વૃશ્ર્વિક રાશિ (Vrushik Rashi in Gujarati)


વૃશ્ચિક રાશિ, vrushik rashi, vrushchik rashi in gujarati, vrushik rashi names, vrushik rashi letter, vrushik rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન વીંછી છે. મંગળ ગ્રહ ને વૃશ્ર્વિક રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. વૃશ્ર્વિક રાશિમાં જળ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ તો, ના, ની, નૂ, ને, નો, યા, યી, યૂ  પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની વૃશ્ર્વિક રાશિ હોય છે. વૃશ્ર્વિક રાશિમાં (ન,ય) આ બે અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । વૃશ્ચિક રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ન અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ય અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । વૃશ્ચિક રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ન અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ય અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ૯) ધન રાશિ (Dhan Rashi in Gujarati)


ધન રાશિ, dhan rashi, dhanu rashi in gujarati, dhan rashi names, dhan rashi letter, dhan rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન એક નરના હાથમાં ધનુષ હોય તેવું છે. ગુરુ ગ્રહ ને ધન રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. ધન રાશિમાં અગ્નિ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ યે, યો, ભા, ભી, ભૂ, ભે, ધા, ફા, ઢા પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની ધન રાશિ હોય છે. ધન રાશિમાં (ભ,ધ,ફ,ઢ) આ ચાર અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । ધન રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ભ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ધ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ફ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઢ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ધન રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ભ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ધ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ફ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઢ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ૧૦) મકર રાશિ (Makar Rashi in Gujarati)


મકર રાશિ, makar rashi, makar rashi in gujarati, makar rashi names, makar rashi letter, makar rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન એક હરણ નું મોઢું છે. શનિ ગ્રહ ને મકર રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. મકર રાશિમાં પૃથ્વી એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ ભો, જા, જી, ખી, ખૂ, ખે, ખો, ગા, ગી પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની મકર રાશિ હોય છે. મકર રાશિમાં (ખ,જ) આ બે અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । મકર રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ખ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । જ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । મકર રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ખ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । જ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ૧૧) કુંભ રાશિ (Kumbh Rashi in Gujarati)


કુંભ રાશિ, kumbh rashi, kumbh rashi in gujarati, kumbh rashi names, kumbh rashi letter, kumbh rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન એક નર ના ખભા પર કળશ હોય છે. શનિ ગ્રહ ને કુંભ રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. કુંભ રાશિમાં વાયુ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ ગૂ, ગે, ગો, સા, સી, સૂ, સે, સો, દા પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની કુંભ રાશિ હોય છે. કુંભ રાશિમાં (ગ,શ,ષ) આ ત્રણ અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । કુંભ રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ગ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । શ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । સ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ષ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ

આ જુઓ । શ્રી અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । કુંભ રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ગ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । શ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । સ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ષ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ

આ જુઓ । શ્રી અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ૧૨) મીન રાશિ (Meen Rashi in Gujarati)


મીન રાશિ, meen rashi, min rashi in gujarati, meen rashi names, meen rashi letter, meen rashi akshar, rashi names in gujarati, rashi, zodic in gujarati

આ રાશિનું ચિહ્ન બે માછલીઓનું છે. બૃહ્સપતી ને મીન રાશિના સ્વામી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા હતા. મીન રાશિમાં જળ એ લોકો નું તત્વ છે.


જે પણ વ્યક્તિ નું નામ દી, દૂ, થ, જ્ઞ, ત્ર, દે, દો, ચા, ચી પરથી હોય તેવા વ્યક્તિઓની મીન રાશિ હોય છે. મીન રાશિમાં (દ,ચ,ઝ,થ) આ ચાર અક્ષર નો સમાવેશ થાય છે.


આ જુઓ । મીન રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । દ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ચ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । ઝ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । થ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ આ જુઓ । મીન રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । દ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ચ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । ઝ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આ જુઓ । થ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામConclusionમિત્રો તો આ હતી સંપૂર્ણ માહિતી રાશિઓની તેની સંજ્ઞા સહિત તેમજ આ બધી રાશિઓનો ઉપયોગ ત્યારે જ કરવામાં આવે છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ નું નામ ગ્રહ અને નક્ષત્ર જોઈને રાખવાનું હોય છે, આ બધી રાશિઓ પરથી વ્યક્તિ નું ચરિત્ર અને સ્વભાવ કેવો હોય છે તે પણ જાણી શકાય છે.


રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે. નવી જાણકારી માટે અમને FacebookInstagramTwitter અને Google News પર ફોલો કરો.


Post a Comment

Previous Post Next Post